Op deze pagina vindt u onze Leveringscondities. Deze zijn van toepassing op alle werkzaamheden die wij voor u verrichten. Wij adviseren u daarom om deze goed door te nemen.

Leveringscondities


Deze Leveringscondities van Founding Language, gevestigd aan het Rozenhof 33, 3311 JT te Dordrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met nummer 24458587, hierna ook ‘onze firma’ genoemd, zijn van toepassing op alle onze opdrachten.

Artikel 1 – Algemeen

Deze leveringscondities zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Founding Language en de opdrachtgever, met nadrukkelijke uitsluiting van enigerlei door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij onze firma met de toepassing daarvan voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van onze firma zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien onze firma vóór de opgaaf de volledige te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Founding Language of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door onze firma van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Founding Language mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan onze firma heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan onze firma zijn verstrekt. Indien een dergelijke partij zou ontkennen zijn goedkeuring voor een dergelijke overeenkomst te hebben verleend, dan is de persoon die onrechtmatig zijn toestemming verleende in diens professionele hoedanigheid gehouden tot naleving van de overeenkomst aan klantzijde.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Founding Language binden onze firma pas nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.5 Indien Founding Language er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever diens betalingsverplichtingen zal nakomen of hiertoe in staat zal zijn, is onze firma gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen. In alle gevallen zal Founding Language voor opdrachten met een waarde groter dan € 2.500, of het equivalent hiervan in een andere valuta, een vooruitbetaling van 50% van de opdrachtgever verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Founding Language gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief van € 165,00 exclusief BTW, voor reeds uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden voor het overige gedeelte. Founding Language stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien Founding Language voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd of bij derde partijen heeft doen reserveren, kan onze firma de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Founding Language is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door onze firma te bewerken tekst(en).
4.2 Founding Language zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Onze firma zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Founding Language is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien onze firma aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, heeft onze firma het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van onze firma voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Founding Language zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Onze firma is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien onze firma aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek een inhoudelijke toelichting te geven op de te bewerken tekst en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Founding Language te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Founding Language constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is onze firma gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door onze firma van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Founding Language is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending voltooide.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Founding Language is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door onze firma mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Founding Language verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Founding Language geldend woord- of uurtarief of een vaste projectvergoeding, tenzij anders overeengekomen. Onze firma kan naast zijn honorarium tevens de voorschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor elke opdracht geldt een minimumtarief van € 60,00 exclusief BTW per doeltaal.
6.2 De prijs die Founding Language voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Founding Language is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die onze firma tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan onze firma bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief omzetbelasting.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Founding Language behoudt zich het recht voor om na een eerste aanmaning kosten in rekening te brengen à € 25,00 per sommatie.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten wordt hiervoor forfaitair € 250,- in rekening gebracht, tenzij de werkelijke kosten dit bedrag overstijgen, zodat de werkelijke kosten worden gevorderd.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient reclames over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Founding Language kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Indien de opdrachtgever binnen voornoemde termijn geen klachten heeft geuit, dan wordt het geleverde geacht in volledige overeenstemming te zijn met het overeengekomene.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en onze firma om commentaar vraagt en indien Founding Language vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is onze firma gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Wijziging door Founding Language van enig gedeelte van de bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever staat geenszins gelijk met de erkenning van een ondeugdelijke prestatie van onze firma.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is Founding Language gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien onze firma redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Founding Language is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan onze firma toerekenbare tekortkoming. Founding Language is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van onze firma in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Founding Language is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 25.000,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Founding Language van elke aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te bewerken tekst of de door onze firma geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 Founding Language is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Onze firma is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door onze firma geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart Founding Language tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart Founding Language tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Founding Language, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Onze firma kan alsdan onmiddellijke voldoening van het ons toekomende vorderen.
9.2 Indien Founding Language door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft onze firma, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop onze firma geen directe invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien onze firma ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door onze firma vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens onze firma met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen. Dit geldt tevens voor bronteksten die door Founding Language voor en/of namens de opdrachtgever zijn geredigeerd. Uitgezonderd zijn bronteksten die geheel door Founding Language of één van diens zusterondernemingen zijn geschreven voor en/of namens de opdrachtgever. In deze gevallen blijft het auteursrecht ten alle tijde nadrukkelijk bij Founding Language berusten en ontstaat slechts een eenmalig publicatierecht voor het overeengekomen doel.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Founding Language is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen worden uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Deze Leveringscondities zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
12.2 Bij versies van deze Leveringscondities in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.
12.3 Een exemplaar van deze Leveringscondities zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden en wordt tevens bij het aangaan van de eerste opdracht tussen opdrachtgever en Founding Language ter beschikking gesteld.
12.4 Indien één van de voorwaarden in deze Leveringscondities ongeldig of nietig blijkt te zijn, dan blijven alle overige voorwaarden onverminderd intact. Onze firma en de opdrachtgever verbinden zich er in dit geval toe om de ongeldige of nietige voorwaarde te vervangen met een toegelaten voorwaarde die de geest en het economische doel van de ongeldige of nietige voorwaarde zo dicht mogelijk benadert.